การอบรมระยะสั้น เรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพ

รศ.ดร.อารี  จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล กล่าวเปิดการอบรมระยะสั้น เรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และมีทักษะในการวิจัยเชิงคุณภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนได้ โดยมี ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี เป็นผู้จัดการอบรมหลัก และ รศ.ดร. กาญจนา ตั้งชลทิพย์ เป็นผู้จัดร่วม มีจำนวนผู้เข้าอบรม จำนวน 11 ท่าน  รูปแบบอบรมเป็นแบบออนไลน์ โดยใช้ โปรแกรม Zoom Meeting