Programmatic Mapping

อ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี และ ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรในการประชุมประเมินศักยภาพระบบติดตามประเมินผล การจัดทำยุทธศาสตร์เอดส์ และศึกษาขนาดของกลุ่มประชากรหลัก (Programmatic mapping) พื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 จัดโดย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ณ โรงแรมพัทยา ปาร์ค รีสอร์ท

ชมภาพทั้งหมด >>