นโยบายความเป็นส่วนตัว

งานทรัพยากรบุคคล

ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลผู้สมัครงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษา

(ร่าง) ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลผู้สมัคร/ผู้สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
(ร่าง) ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
(ร่าง) ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูล Learner (บุคคลทั่วไปสมัครเรียน- สอบภาษาอังกฤษ/ MAP-C / Coursera) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
(ร่าง) ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลศิษย์เก์า (Alumni) ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
(ร่าง) ประกาศความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (CCTV Privacy Notice) 

งานอบรม ประชุม และเสวนา

(ร่าง) นโยบายความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลผู้เข้าร่วมการอบรม ประชุม และเสวนา

เว็บไซต์และระบบสารสนเทศ

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับระบบสารสนเทศและเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล
นโยบายคุกกี้

งานกายภาพและบริการ

นโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV Privacy Notice)