IRB Talk ครั้งที่ 8 “เมื่อไรที่อาจยกเว้นการขอความยินยอมจากผู้ร่วมการวิจัย”

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (IPSR-IRB) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในกิจกรรม IRB Talk ครั้งที่ 8

เรื่อง “เมื่อไรที่อาจยกเว้นการขอความยินยอมจากผู้ร่วมการวิจัย”
พบกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์ อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จรัมพร โห้ลำยอง

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 12.00-13.00 น.

ติดตามและรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook : https://fb.watch/m0cETOKuLs/

หรือ Facebook Live: https://facebook.com/IPSRMAHIDOLUNIVERSITY