เกิด ย้าย ตาย เจ็บ: Highlight นโยบายประชากรที่น่าสนใจ

Seminar no. 1243
13 December 2023 Time 12.30 – 13.30 hrs.

Speaker: นักศึกษาวิชานโยบายประชากรและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95735427051?pwd=WVdCY2ZiL0ZYYlhzMVlDak9aNDVEdz09

Meeting ID: 957 3542 7051
Passcode: 022343

Facebook Live: https://www.facebook.com/IPSRMahidolUniversity