การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารงานวิจัย ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

Seminar no. 1235
11 October 2023 Time 12.30 – 13.30 hrs.

Speaker: สมปรารถนา นามขาน

จากปริมาณงานวิจัยที่เพิ่มขึ้นของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของบุคลากร การสรรหาบุคลากรทดแทนบุคลากรเดิม ทำให้มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาที่จะมารองรับการดำเนินงานวิจัยสถาบันฯ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิจัยของสถาบันฯ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่กำหนดโดยหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อให้เกิดปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานวิจัยของสถาบันฯ ทั้งการมีส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน ซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากโครงสร้าง (Structure) การมีแนวปฏิบัติงานที่แตกต่างกันของแต่ละประเภทที่มาของทุนวิจัย ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยของแหล่งทุนต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากระบบงาน (System) วิธีการในการบริหารจัดการโครงการวิจัยของแหล่งทุน ซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากกลยุทธ์ (Strategy) ตลอดจนความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงานบริหารงานวิจัยของบุคลากรของสถาบันฯ และของแหล่งทุน ซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากบุคลากร
ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ ปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการดำเนินงานและรับทุนวิจัย รวมทั้งแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยบริหารงานวิจัย หน่วยบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจะดำเนินการศึกษาเพื่อที่จะนำผลการศึกษาที่ได้มาพัฒนาด้านงานบริหารจัดการงานวิจัยให้เป็นระบบ รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ ตลอดจนผู้ให้ทุนวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ