การตลาดอาหารในมุมมองของเด็กและเยาวชน: ข้อค้นพบจากการสำรวจ

Seminar no. 1230
6 September 2023 Time 12.30 – 13.30 hrs.

Speaker: คุณพชรพรรษ์ ประจวบลาภ (เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย)

ยูนิเซฟเห็นความสำคัญของสิทธิเด็ก จึงส่งเสริมให้มีการสำรวจความคิดเห็นของเด็กต่อร่างพระราชบัญญัติการควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของเด็ก การสำรวจนี้ได้จัดทำขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้ได้ความคิดเห็นของเด็กไทยที่มีต่อร่างกฎหมายฉบับนี้ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากเด็กเยาวชนจำนวน 4 ภาค ๆ ละ 40 คน ด้วยวิธีการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดขึ้น 2 ครั้ง ในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 และวันที่ 28 ตุลาคม 2565 มีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นรวม 160 คน ผลความคิดเห็นพบว่า ผู้เห็นด้วยกับ ร่าง พ.ร.บ.ฯ มีจำนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 73.75 ผู้ที่ไม่เห็นด้วย จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.75 และไม่ออกเสียงจำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 นอกจากนี้ ผู้ที่เห็นด้วย กับร่าง พ.ร.บ. นี้ ในภาพรวมนั้น มีข้อเสนอแนะต่อการสื่อสารของ ร่าง พ.ร.บ. ว่า ควรทำให้เด็กและผู้ปกครองมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับประโชน์และโทษภัย ผ่านกลไกหรือวิธีการสื่อสารที่ทำใหเด้กเห็นภาพชัดเจน/เข้าใจได้ง่าย ดีกว่า การปิดกั้นการเข้าถึง ซึ่งจะทำให้เกิดการต่อต้านจากกลุ่มผู้บริโภค และกลุ่มผู้ผลิตด้วย ในขณะที่ผู้เข้าร่วมที่ “ไม่เห็นด้วย” กับการห้ามจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา เนื่องจากการควบคุมดังกล่าวไม่ครอบคลุมอาหารพื้นบ้าน หรืออาหารที่ไม่ได้ขออนุญาตจัดจำหน่ายโดยมีการแสดงส่วนประกอบของอาหารที่บรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะทำให้เกิดช่องว่างในการจำหน่ายอาหารที่ไม่ทราบส่วนประกอบมากยิ่งขึ้น

ติดตามชมย้อนหลังได้ที่: https://fb.watch/n25gWk6Mhy/