ผลกระทบจากการตลาดอาหารและเครื่องดื่มต่อพฤติกรรมของเด็ก

Seminar no. 1228
23 August 2023 Time 12.30 – 13.30 hrs.

Speaker: จักรพันธ์ จันทรชาตรี (เจ้าหน้าที่โครงการสุขภาพวัยรุ่น ยูนิเซฟประเทศไทย)

ภาวะอ้วนและน้ำหนักเกินในเด็กไทยมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์โควิด 19 ยิ่งทำให้ภาวะอ้วนและน้ำหนักเกินในเด็กยิ่งแย่ลง เพราะเด็กได้ออกกำลังกายน้อย กินของขบเคี้ยวมากขึ้น อาหารที่ราคาถูกและยังสามารถซื้อได้ง่ายส่วนใหญ่มักเป็นอาหารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งในปัจจุบันเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมในหมู่เด็กๆเป็นอย่างมาก ทั้งเด็กในเมืองและชนบท เด็กที่มีสถานะทางเศรษฐกิจดีและเด็กที่ยากจน ภาวะอ้วนและน้ำหนักเกินนั้น มีผลต่อการใช้ชีวิตของเด็กทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต เกิดการตีตรา และมีผลต่อการเรียนของเด็ก รวมไปถึงผลกระทบระยะยาวในการใช้ชีวิตจากวันเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่ ประเทศไทยได้ลงนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งเป็นคำสัญญาของรัฐบาลไทยที่จะดำเนินการในภาคส่วนต่างๆให้เด็กทุกคนในประเทศ ได้รับสิทธิตามที่เด็กพึงมี ซึ่งรวมไปถึงสิทธิที่จะมีชีวิต รัฐบาลต้องดูแลให้เด็กรอดชีวิตและมีพัฒนาการที่ดีที่สุด และสิทธิในการเข้ารับบริการสาธาณสุขที่ดี มีโภชนาการที่ถูกสุขลักษณะในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

ติดตามและรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook : https://fb.watch/mJn5Kq5PN2/