มาตรการควบคุมการโฆษณา ผลตอบแทนคุ้มค่า คุ้มกับการลงทุน

Seminar no. 1217
24 May 2023 Time 12.30 – 13.30 hrs.

Speaker: ผศ.ดร. พจนา หันจางสิทธิ์

ความชุกของภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทย อายุ 6-14 ปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มขึ้นถึงสองเท่า ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา หากประเทศไทยไม่มีการดำเนินมาตรการใดๆ เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว อาจทำให้กว่าครึ่งหนึ่งของเด็กไทยทั้งหมด จะมีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในอนาคต โดยปัจจัยที่เป็นตัวเร่งให้เด็กมีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน คือ การบริโภคอาหารที่มีน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมสูง จากงานวิจัยทั้งไทยและต่างประเทศ พบว่า การโฆษณาอาหารและเครื่องดื่ม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคของเด็ก เมื่อเด็กได้ดูโฆษณาซ้ำๆ กัน 4 ครั้ง ใน 1 ชั่วโมง จะเป็นการกระตุ้นให้เด็กอยากซื้อสินค้า และบริโภคสินค้านั้นมากขึ้น โดยเด็กไทย ในช่วงอายุ 6-8 ปี เป็นช่วงวัยที่ดูทีวีมากที่สุด ถึงเกือบร้อยละ 90 หากประเทศไทยนำมาตรการควบคุมสื่อโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ดีต่อสุขภาพบนทีวีมาดำเนินการ ผลตอบแทนจะคุ้มค่าอย่างไร ต้องลงทุนเท่าไร และป้องกันภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กได้แค่ไหน

ติดตามและรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook : https://fb.watch/lK5TT3yHI0/