การพัฒนาแบบบันทึกการติดตามโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มผ่านสื่อโทรทัศน์และยูทูบสำหรับเด็กและเยาวชน

Seminar no. 1203
8 February 2023 Time 12.30 – 13.30 hrs.

Speaker: ดร.นงนุช จินดารัตนาภรณ์

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบบันทึก (coding sheet) ในการติดตามโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มทางโทรทัศน์และยูทูบสำหรับเด็กและเยาวชนระเบียบวิธีวิจัยเป็นเป็นการวิจัยแบบผสม รูปแบบ Sequential exploratory ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) จากการทบทวนและวิเคราะห์เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบบันทึกที่มีอยู่ในการติดตามโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มทางสื่อต่างๆ ประเทศไทย เพื่อนำไปใช้ประกอบการพัฒนาแบบบันทึกฯ ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ที่ทำงานด้านสื่อ สุขภาพ และเด็ก ที่มีประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 17 คน เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อแบบบันทึกฯ ขั้นตอนที่ 3 การวิจัยคุณภาพ ให้ทีมวิเคราะห์สื่อ 4 คน ทดลองบันทึกผลการติดตามการโฆษณาฯ ลงแบบบันทึกฯ เพื่อสร้างความเป็นวัตถุวิสัยของการบันทึกข้อมูล-และขั้นตอนที่ 4 การวิจัยเชิงปริมาณ นำแบบบันทึกฯ ไปศึกษานำร่อง ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มทางโทรทัศน์ ช่อง 3 และช่อง 7 ในระหว่างวันที่ 5 ถึง 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565 วันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลา 15.00-20.00 น. และ 20.30-22.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 06.50-09.00 น. และ 15.00-20.00 น. และ 20.30-22.30 น และช่องยูทูบเบอร์ จำนวน 3 ช่อง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่อแสดงความถี่ของโฆษณาอาหารและเครื่องดื่ม