การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมหัวข้อ “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ” ระหว่างวันที่ 22-25 เมษายน 2567 (4 วัน)

เนื้อหาหลักสูตร :

  1. แนวคิดและกระบวนวิจัยเชิงคุณภาพ
  2. ลักษณะข้อมูลและความเชื่อถือได้ของข้อมูลเชิงคุณภาพ
  3. หลักการและขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
  4. การเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางการให้รหัส
  5. การตีความและการค้นหาความหมาย
  6. การเขียนรายงานการวิจัย
  7. การผสานข้อมูลเชิงคุณภาพจากการเก็บข้อมูลหลากหลายวิธี
  8. การปฏิบัติงานกลุ่ม

วิทยากร : ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี รศ.ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์ จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล

ค่าลงทะเบียน : แบบออนไลน์ ท่านละ 4,800 บาท และแบบออนไซต์ ท่านละ 5,500 บาท
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2567
ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่ครบตามกำหนด ทางผู้จัดขอยกเลิกการอบรม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์งานอบรม
http://mis-ipsr.mahidol.ac.th/training/pages/user/index.php
หรือติดต่อ คุณวริศรา ไข่ลือนาม โทรศัพท์ 061-9546282