การวิจัยเชิงคุณภาพ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมหัวข้อ “การวิจัยเชิงคุณภาพ” ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2567 (5 วัน)

เนื้อหาหลักสูตร :

  1. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ
  2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ : การสังเกต การสัมภาษณ์ระดับลึก และการสนทนากลุ่ม
  3. การเขียนโครงร่างการวิจัยเชิงคุณภาพ : หัวข้อวิจัย คำถามการวิจัย ทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิด และการสร้างแนวคำถาม
  4. การเลือกตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ
  5. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
  6. การผสมผสานงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
  7. การเขียนรายงาน

วิทยากร : ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี รศ.ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์ จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล

การรับสมัคร (ค่าลงทะเบียน ท่านละ 9,000 บาท)
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่ครบตามกำหนด ทางผู้จัดขอยกเลิกการอบรม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์งานอบรม
http://mis-ipsr.mahidol.ac.th/training/pages/user/index.php
หรือติดต่อ คุณวริศรา ไข่ลือนาม โทรศัพท์ 061-9546282