การเมืองว่าด้วยพื้นที่สีเขียวในเมือง

การเมืองว่าด้วยพื้นที่สีเขียวในเมือง

Abstract

การเมืองว่าด้วยพื้นที่สีเขียวในเมือง (politics of urban green space) บทคัดย่อ ในอนาคตอันใกล้เมืองคือพื้นที่ที่จะรองรับประชากรกว่าครึ่งของประชากรทั้งหมดในโลก การขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมืองนี้ได้นำมาซึ่งคำถามถึงความยั่งยืนของเมือง ความพยายามในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว ทางหนึ่งได้สะท้อนออกมาผ่านความพยายามที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง (urban green space) ภายใต้สมมุติฐานที่เชื่อว่า การมีอยู่ของพื้นที่สีเขียวจะเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในเมืองได้ มากไปกว่านั้นปริมาณพื้นที่สีเขียวในแต่ละเมืองได้กลายมาเป็นตัวชี้วัดระดับ “ความน่าอยู่ของเมือง” และกลายมาเป็นไวยากรณ์หลักของการไปสู่ความยั่งยืน แต่คำถามที่ตามมา คือ ใครบ้างที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ดังกล่าวและใครอีกบ้างที่ถูกกีดกันให้ออกไป ผ่าน “ความไม่เท่าเทียมเชิงพื้นที่” (spatial uneven) ที่เกิดขึ้น ปรากฎการณ์ “เมืองตกเขียว” นี้ จึงได้ชี้ชวนให้เราถกเถียงใน 2 ประเด็นสำคัญ คือ 1) การกลับมาทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับสิ่งแวดล้อม/ธรรมชาติที่ซึ่งเมืองมักถูกจัดวางในลักษณะของขั้วตรงข้ามกับธรรมชาติ และ 2) การทำความใจพื้นที่สีเขียวในฐานะที่เป็นปรากฎการณ์ทางชนชั้น ความท้าทายต่อข้อถกเถียงข้างต้นนี้ คือ เราจะต้องตั้งคำถามต่อประเด็นเรื่องพื้นที่สีเขียวที่ได้ถูกกลายมาเป็นเครื่องหมายการค้าของความยั่งยืนโดยมองเห็นถึงมิติทางชนชั้นและอำนาจ รวมทั้งจินตนาการถึงความเป็นไปได้ที่จะทำให้เมืองนั้นเป็นเมืองที่ “น่าอยู่” และ ทุกคน “อยู่ได้”
 
Please join via ZOOM
Meeting ID: 836 8768 3046
Password: IPSR2020
 
or FACEBOOK LIVE: IPSRMAHIDOLUNIVERSITY

August 5, 2020