Yadav Prasad Dhuangana

Yadav Prasad Dhuangana

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและการวางแผนครอบครัว (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 31-34, 36-38)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2539

ข้อมูลติดต่อ


nacct@mail.com.np
-
Nepal

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Comparative Study On Socioeconomic Factors Influencing Breast-Feeding Duration In Sri Lanka And Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :