Xiao Yu

Xiao Yu

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 40-59)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2543

ข้อมูลติดต่อ


Xiaoyu123@hotmail.com
0086-28-5566822
Philipins

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : The Effect Of Women’S Employment On Breast-Feeding In Urban Areas Of Sichuan,China.
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :