Wesley Wandera Ochari

Wesley Wandera Ochari

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและการวางแผนครอบครัว (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 31-34, 36-38)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2533

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Kenya

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : An Analysis Of The Determinants Of Fertility In Kenya
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :