Viphongxay Vilon

Viphongxay Vilon

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 40-59)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2550

ข้อมูลติดต่อ


meefaenleo1@yahoo.com , laostat@hotmail.com
856 20 5700 759
Laos

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Women’S Education And Fertility: Evidence From Three Provinces Of Laos
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :