Uziisureni Erdenechimeg

Uziisureni Erdenechimeg

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 40-59)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554

ข้อมูลติดต่อ


forchimgee@gmail.com
976-11-331201
Mongolia

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Factors Affecting Child Mortality, (Rhs), Mongolia
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :