Tith Lim

Tith Lim

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 40-59)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2546

ข้อมูลติดต่อ


tithlim@yahoo.com
855-12945952
Combodia

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Land And Migration:Acase Study Of Kanchanaburidss
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :