Thipsavanh Intharack

Thipsavanh Intharack

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 40-59)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552

ข้อมูลติดต่อ


tintharack@yahoo.com
856 20 5633771
Laos

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Factors Affecting Infant Mortality In Lao Pdr
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :