Thakur Lakshmi Narayan

Thakur Lakshmi Narayan

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและการวางแผนครอบครัว (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 31-34, 36-38)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2533

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Nepal

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Son Preference And Contraceptive Behaviour Among Indian Hindus In Bangkok
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :