Syeda Selina Parveen

Syeda Selina Parveen

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 40-59)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2543

ข้อมูลติดต่อ


-
02-803337
Bangladesh

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Factors Affecting Contraceptvie Use Among Married Female Adolescents In Bangladesh.
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :