Swady M. Kingkeo

Swady M. Kingkeo

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและการวางแผนครอบครัว (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 31-34, 36-38)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2539

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Laos

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Factors Affecting Infant Mortality In Lao Pdr
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :