สุพัตรา ฌานประภัสร์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย)
ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลติดต่อ


suphatra.cha@student.mahidol.ac.th
-
-