Sukma Citra PUSPITASARI

Sukma Citra PUSPITASARI

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 40-59)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555

ข้อมูลติดต่อ


chat4citra@gmail.com
(+) 6285742071525
Indonesia

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Perception, Attitude, And Condom Use For Hiv&Aids Prevention Among Married Women : A Qualitative Study In Semarang City, Central Java Province, Indonesia
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :