Subrata Kumar Bhadra

Subrata Kumar Bhadra

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 40-59)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2544

ข้อมูลติดต่อ


niportru@citechoco.net , subrataniport@yahoo.com
88-02-8614448
Bangladesh

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Unmet Need For Family Planning In Bangladesh:Another Way To Look Intoit.
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :