Situmorang Ronny A.P.

Situmorang Ronny A.P.

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 40-59)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554

ข้อมูลติดต่อ


redangel_842002@yahoo.com
(0541) 742703,081350034487
Indonesia

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Factors Influencing Premarital Sexual Intercourse Among Adolescents In Indonesia : A Case Study Of In-School Late Adolescents From Indonesian Young Adult Reproductive Health Survey (Iyarhs) 2007
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :