Sitti  Mayasari Hamzah

Sitti Mayasari Hamzah

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 40-59)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554

ข้อมูลติดต่อ


mee_23tweety@yahoo.com, sitti.mayasari@gmail.com
6282123265256
Indonesia

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Why Do Wives Refuse To Have Sex With Their Husbands? : The Opinions Of Indonesian Woman
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :