Savalith Sengsath

Savalith Sengsath

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Laos

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสทางการศึกษาของบุตร : กรณีศึกษา เขตพื้นที่ยากจนที่สุดของเมืองสังทอง นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :