Saijad Akbar Khan Niazi

Saijad Akbar Khan Niazi

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 40-59)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551

ข้อมูลติดต่อ


skn_786@yahoo.com
92 333 8386851
Pakistan

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Effect Of Exposure To Mass Media And Family Planning Workers On Current And Future Contraceptive Use In Pakistan
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :