Sadia Dilshad Parveen

Sadia Dilshad Parveen

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 40-59)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2543

ข้อมูลติดต่อ


Sadia_p@ufhp.bdmail.net, jie@citechco.ne, sdparveen@ccfusa.org
88-20-9883272
Bangladesh

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Effect Of Family Environmenton Premarital Sexual Behavior Among Adolescents In Bangladesh.
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :