Purwo Setiyo Nugroho

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ประยุกต์และการวิจัยทางสังคม (หลักสูตรนานาชาติ)
ปีการศึกษา 2564

ข้อมูลติดต่อ


purwo.skm@umkt.ac.id
-
Indonesia