Pietres Kalerat, SPd

Pietres Kalerat, SPd

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 40-59)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2547

ข้อมูลติดต่อ


Pietresk@yahoo.com
62-0432-22550
Indonesia

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Unmet Contraceptive Need Inindonesia: An Analysis Ofdemographic Health Survey(Dhs)1997
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :