Perry Mwangala

Perry Mwangala

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 40-59)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2543

ข้อมูลติดต่อ


concern@zamnet.zm , Perry.Mwangala@theglobalfund.org , perry_mwangala2002@yahoo.com
260-1-228118
Zambia

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Risky Sexual Behavior And Hiv Infection In Zambia: A Multivariate Analysis Of Socio-Demographic Predictors.
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :