Penjor

Penjor

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 40-59)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2549

ข้อมูลติดต่อ


penjor-12345@yahoo.com
00975-2326271
Bhutan

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Influence Of Mother’S Education On Infant Mortality In Bangladesh
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :