Nir Bahadur Karki

Nir Bahadur Karki

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและการวางแผนครอบครัว (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 31-34, 36-38)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2534

ข้อมูลติดต่อ


-
411077
Nepal

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : The Family Planning Programmes In Nepal An Institutional Evolution
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :