Ninpraseuth Xayaphonesy

Ninpraseuth Xayaphonesy

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 40-59)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2542

ข้อมูลติดต่อ


laowu@laotel.com
856-21-214306
Laos

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Factor Affecting Family Size Of Married Women In Xiengngeung District,Luangprabang Province,Lao Pdr.
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :