Nguyen Thi Thanh Huong

Nguyen Thi Thanh Huong

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 40-59)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2544

ข้อมูลติดต่อ


Nguyendtu@hn.vnn.vn , thnguyen1974@yahoo.com
844-8-283722
Vietnam

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Determinants Of Menopausal Symptoms Among Vietnamese Postmenopausal Women Inhanoi.
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :