Nguyen Thi Lan Huong

Nguyen Thi Lan Huong

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 40-59)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553

ข้อมูลติดต่อ


lanhuongvaac@gmail.com
(+84) 0435632871,(+84) 0912250993
Vietnam

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Factors Affecting Condom Use With Female Sex Workers Among Clients In The Seven Highest Hiv/Aids Prevalent Provinces, Vietnam
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :