Nguyen Khang

Nguyen Khang

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 40-59)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2547

ข้อมูลติดต่อ


Nguyenkhang10@hotmail.com
84-4-8697887
Vietnam

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : A Study On Hospital Expenditurefor Aged Population In Vietnam
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :