Mohammad Raisul Haque

Mohammad Raisul Haque

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 40-59)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2545

ข้อมูลติดต่อ


raisulhaque60@gmail.com
880-2-9894155
Bangladesh

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Socio-Cultural Factors Affectingthe Nutritional Status Of Childrenin Bangladesh.
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :