MOHAMMAD RAISUL HAQUE

MOHAMMAD RAISUL HAQUE

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552

ข้อมูลติดต่อ


raisulhaque60@gmail.com
880-2-9894155
Bangladesh

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : RISK PERCEPTION AND CONDOM USE AMONG THAI YOUTH : FINDINGS FROM KANCHANABURI DEMOGRAPHIC SURVEILLANCE SYSTEM SITE IN THAILAND
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Assoc.Prof.Dr.Amara Soonthorndhada
ที่ปรึกษาร่วม :
External :

ผลงานที่ตีพิมพ์


Published Article:

1. Mohammad Raisul Haque, Amara Soonthorndhada.
Risk Pereeption and Condom Use Among Thai Youth: Findings from Danchanaburi Demographic Surveillance System Site in Thailand.. Journal of Health Population and Nutrition . (in press)
ประเภทวารสาร : ระดับนานาชาติ
ภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ : ภาษาอังกฤษ
ฐานข้อมูล : ISI-WOS