Md. Sufi Ahammad Hassan

Md. Sufi Ahammad Hassan

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 40-59)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2548

ข้อมูลติดต่อ


sufi339240@yahoo.com
88-09155971
Bangladesh

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Evaluation Of Programme Factorsaffecting Childhood Immuniztionin Bangladesh
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :