MD. Manirul Islam Khan

MD. Manirul Islam Khan

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 40-59)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2543

ข้อมูลติดต่อ


quantex@citechco.net
018216339 9661439
Bangladesh

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : A Study On The Relationship Between Premarital Sexual Experience And Knowledge About Hiv/Aids Among Thai Youth.
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :