Maung Maung Than Htike

Maung Maung Than Htike

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 40-59)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2550

ข้อมูลติดต่อ


mmth74@gmail.com
95-1-664984 +95-9-458020902
Myanmar

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Effect Of Family And Peer Connectedness On Tobacco And Alcohol Consumption Among High School Adolescents In The Northern Shan State, Myanmar
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :