Laxmi Prasad Tripathi

Laxmi Prasad Tripathi

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและการวางแผนครอบครัว (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 31-34, 36-38)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2539

ข้อมูลติดต่อ


laxmitripathi@hotmail.com
977-9841-408870
Nepal

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Determinants Of Contraceptiveuse : A Comparative Study Of 1987 Dhs Data From Sri Lanka And Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :