Khin Thet Wai

Khin Thet Wai

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและการวางแผนครอบครัว (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 31-34, 36-38)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2538

ข้อมูลติดต่อ


-
9501-83486
Myanmar

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Determinants Of Contraceptiv Euse In Rural Myanmar : The Role Of Motivation And Attitudes
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :