Ketmany Chanthakoummane

Ketmany Chanthakoummane

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 40-59)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553

ข้อมูลติดต่อ


ketmany2001@yahoo.com
001 856205707344,Fax: 00185621214012
Laos

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Ethnicity And Contraceptive Use Among Currently Married Women Of Reproductive Age In Lao Pdr
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :