Juliandi Harahap Harahap

Juliandi Harahap Harahap

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 40-59)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2543

ข้อมูลติดต่อ


juliandi@hotmail.com
(061) 7360331
Indonesia

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Factors Affecting Childhood Immunization In North Sumatra Province,Indonesia.
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :