Josefina U. Sta. Maria

Josefina U. Sta. Maria

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 40-59)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2541

ข้อมูลติดต่อ


-
6354766
Philipins

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Age At First Marriage In The Philippines : Evidence From The 1993 National Demographic Survey
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :